PL

Rock'n'rollowy zespół z Warszawy, założony w 2019 r. 

Muzycy pokazują, że obcowanie z falami i żywiołem jakim jest woda, nie tylko inspiruje do grania, ale może stanowić zbawienną alternatywę w świecie, w którym króluje beton, pośpiech i szeroko pojęta konsumpcja. Surfing ukazany jest przez tą grupę jako lekarstwo zapobiegające utracie pierwotnej więzi człowieka z naturą. Swoją muzyką nawołują o przebudzenie i czerpanie radości z życia, uwolnienie się z wszechogarniających kabli, telefonów, tabletów i laptopów.

Sami o sobie mówią: "Za każdym razem gdy wspólnie gramy, to tak jakbyśmy przyzywali jakąś nieposkromioną energię, coś na kształt ogromnej fali lub człowieka o zdwojonej sile, coś co przesuwa ściany, sufit i nasze kończyny. To coś czego nie potrafimy nazwać, ale wszyscy czujemy, że dzieje się coś wyjątkowego. Chcemy się tym dzielić i przywoływać tą energię u innych. Kto wie, może słuchając nas ktoś uderzy w stół, przebije się przez ścianę lub zrobi coś, co od dłuższego czasu uważał za niemożliwe..."

Pierwszym wydawnictwem grupy była wydana w maju 2020 r. Epka nosząca tytuł „Out of My Heart”. Materiał spotkał się z pozytywnym odbiorem fanów oraz dziennikarzy muzycznych oczekujących kolejnych piosenek ze strony zespołu. Utwory z Epki gościły w eterze takich stacji jak Antyradio, 3jka czy Radio Białystok (Rockowirówka).

Zespół napisał Hymn Polskiego Związku Surfingu. Dzięki pozytywnemu odbiorowi i wsparciu ze strony środowiska surfingowego (Chałupy 6), zespół rejestruje kolejne utwory, które przyciągają uwagę m.in. Agencji Muzycznej Polskiego Radia. 

W lutym 2024 r. ukazuje się nowy singiel zespołu pt: „Surf”.

Tworząc ten utwór zespół oddaje cześć wszystkim surfującym w Polsce, którzy nie bacząc na niepogodę i trudne warunki, ubrani w grube pianki, oddają się czemuś co odmienia ich codzienność, nadając życiu niespotykane barwy, energię i wręcz duchowy wymiar. Zdjęcie promujące singiel zostało wykonane przez wybitnego polskiego fotografa surfera Krzysztofa Jędrzejaka, który uchwycił na nim złapaną falę na pierwszych zimowych zawodach surfingowych w Polsce.

ENG

Rock'n'roll band from Warsaw, founded in 2019.

The musicians show that contact with waves and the element of water not only inspires them to play, but can be a saving alternative in a world where concrete, rush and broadly understood consumption reign. Surfing is presented by this group as a medicine that prevents the loss of the original bond between man and nature. With their music, they call for waking up and enjoying life, freeing themselves from the overwhelming cables, phones, tablets and laptops.

They say about themselves: "Every time we play together, it's as if we were summoning some untamed energy, something like a huge wave or a human with doubled strength, something that moves the walls, the ceiling and our limbs. It's something we can't name, but We all feel that something special is happening. We want to share it and evoke this energy in others. Who knows, maybe by listening to us, someone will bang the table, break through the wall or do something that they have considered impossible for a long time..."

The group's first release was an EP titled "Out of My Heart" released in May 2020. The material was positively received by fans and music journalists who were expecting more songs from the band. Songs from the EP were broadcast on stations such as Antyradio, 3jka and Radio Białystok (Rockowirówka).

The band wrote the Anthem of the Polish Surfing Association. Thanks to the positive reception and support from the surfing community (Chałupy 6), the band records new songs that attract attention, among others: Polish Radio Music Agency.

In February 2024, the band's new single titled "Surf" is released.

By creating this song, the band pays tribute to all surfers in Poland who, regardless of bad weather and difficult conditions, dressed in thick wetsuits, devote themselves to something that changes their everyday life, giving their lives unprecedented colors, energy and even a spiritual dimension. The photo promoting the single was taken by the outstanding Polish surfer photographer Krzysztof Jędrzejak, who captured a wave caught during the first winter surfing competition in Poland.

 

Paul - vocals/guitars
Banan - drums
Czipis - bass

Photo: Frankie Mcklay